ZNAJDŹ ARTYKUŁ

BIOLOGICZNE FUNKCJE OKSYDAZ NADPH W KOMÓRCE ROŚLINNEJ

Roślinne oksydazy NADPH kodowane są przez geny RBOH (ang. Respiratory Burst Oxidase Homolog). Enzymy te katalizują wytwarzanie anionorodnika ponadtlenkowego (O2•-), jednego z przedstawicieli reaktywnych form tlenu (ang. Reactive Oxygen Species, ROS). W komórce O2•- jest szybko dysmutowany do nadtlenku wodoru (H2O2), innego typu ROS. Produkty aktywności oksydaz NADPH są ważnymi cząsteczkami sygnałowymi w komórkach roślinnych, jak również mogą oddziaływać bezpośrednio ze składnikami komórki (np. białkami, polisacharydami) modyfikując ich właściwości i funkcje.

ROLA BIAŁEK MODYFIKUJĄCYCH STRUKTURĘ ŚCIANY KOMÓRKOWEJ W REGULACJI KIEŁKOWANIA NASION

<p>Ściana komórkowa jest bardzo dynamiczną strukturą, nieustannie modyfikowaną w trakcie całego cyklu życiowego roślin. Zmiany przebiegające w ścianie komórkowej odgrywają istotne znaczenie również w procesach zachodzących w kiełkujących nasionach. Modulowanie struktury ściany komórek bielma okrywającego zarodek jak i wydłużającego się elongacyjnie korzenia zarodkowego ma decydujący wpływ na to czy proces kiełkowania zostanie pomyślnie zakończony. W przebudowie roślinnej ściany komórkowej biorą udział między innymi specyficzne białka modyfikujące polisacharydy (ang.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki