ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA MUTACJI AMINOKWASÓW W ZMIANIE STRUKTURY BIAŁKA

Mutacje w pojedynczych aminokwasach zdarzają się stosunkowo często w ludzkich białkach. Uwzględniają one mutacje zmiany funkcji oraz akumulacje niepoprawnie sfałdowanego białka. Pomimo, że obraz kliniczny chorób został już szczegółowo opisany, mechanizm molekularny w którym zmiany w jednym aminokwasie wpływają na fałdowanie łańcucha polipeptydowego nie został do tej pory całkowicie wyjaśniony. Wyprowadzenie struktury białka z sekwencji aminokwasów zawsze było marzeniem biochemii.

A REVIEW OF SENESCENCE-ASSOCIATED THERAPIES IN GLIOBLASTOMA TREATMENT

Glejak wielopostaciowy, najbardziej agresywna postać glejaka, charakteryzuje się skłonnością do częstych nawrotów oraz niekorzystnym rokowaniem. W ostatnich latach opublikowano wiele badań dotyczących terapii wywołującej starzenie komórkowe w komórkach glejaka, co daje nadzieję na opracowanie nowych sposobów leczenia tego nowotworu. Z drugiej strony, niektóre badania wskazują na związek starzenia komórkowego z progresją glejaka oraz ze skłonnością do nawrotów.

CAR T-CELL THERAPY AS AN INNOVATIVE APPROACH IN CANCER IMMUNOTHERAPY

W ciągu ostatnich lat immunoterapia zyskała opinię nowoczesnej i skutecznej, ukierunkowanej molekularnie metody leczenia nowotworów. Do metod immunoterapii nowotworów zalicza się między innymi stymulację układu odpornościowego do selektywnej odpowiedzi przeciwnowotworowej realizowanej przez komórki linii limfoidalnej. Strategia ta wykorzystywana jest w innowacyjnej terapii CAR T (ang.

MOLECULAR DETERMINANTS OF RESISTANCE TO TREATMENT WITH BRAF INHIBITORS AND INNOVATIVE POSSIBILITIES OF ITS OVERCOMING

Obecność mutacji BRAF jest jednym ze zjawisk odpowiedzialnych za kancerogenezę. Szczególnie często występuje w czerniaku, ale również wykrywa się ją w raku brodawkowatym tarczycy, białaczce włochatokomórkowej oraz histiocytozie z komórek Langerhansa. Występowanie mutacji prowadzi do podwyższonej aktywności kinazy BRAF w szlaku MAPK w komórkach nowotworowych. Terapie celowane polegają na aplikacji pacjentowi inhibitorów kinazy BRAF i wydają się być skuteczne.

ALTERNATIVE APPROACHES OF CURING SPINAL MUSCLE ATROPHY

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) to autosomalna recesywna choroba neurodegeneracyjna. Względem zaawansowania objawów, można wyróżnić cztery kliniczne typy choroby. Patogeneza choroby jest rezultatem mutacji w genie SMN1, poprzedzona degeneracją mięśni szkieletowych. Białko SMN, które jest produktem ekspresji genu SMN1, bierze udział w splicingu. Jako białko opiekuńcze, umożliwia utworzenie kompleksu spliceosomu. Zaburzenia składania mRNA, ma głównie wpływ na funkcję neuronów w ludzkim organizmie.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki