ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Woda w symulacjach dynamiki molekularnej

W pracy przedstawiono krótki przegląd sposobów opisu efektów polarnego środowiska w symulacjach dynamiki molekularnej bioukładów. Dokładniej omówiono: (1) skalowanie oddziaływań elektrostatycznych, (2) potencjał solwatacji, (3) efekt polaryzacji rozpuszczalnika oraz (4) jawne uwzględnienie cząsteczek wody. Podano teoretyczne podstawy metod oraz możliwe obszary ich zastosowań. Kolejność omawiania metod odpowiada rosnącym równolegle z ich złożonością wymaganiom obliczeniowym.

CD39 (NTPDaza 1) – charakterystyka enzymu oraz jego rola w regulacji krzepnięcia i procesów zapalnych

CD39 (NTPDaza 1) – ektoenzym, występujący w śródbłonku naczyń oraz w komórkach krwi, odgrywa istotną rolę w regulacji krzepnięcia, procesów zapalnych oraz angiogenezy. W wyniku działania CD39 dochodzi do hydrolizy zewnątrzkomórkowego ATP i ADP i w konsekwencji do modulacji funkcji receptorów P2 purynergicznych. Tri- i difosforany nukleozydowe indukują w komórkach zjawiska tak różnorodne, jak: proliferacja, różnicowanie, chemotaksja czy uwalnianie cytokin.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki