ZNAJDŹ ARTYKUŁ

LOCUS Ph1, SUPRESOR PAROWANIA CHROMOSOMÓW HOMOEOLOGICZNYCH U PSZENICY (Triticum aestivum L.)

Praca przedstawia dane literaturowe na temat budowy molekularnej, sposobu działania locus Ph1 oraz jego wpływu na remodelowanie heterochromatyny subtelomerowej i centromerowej niezbędnym dla parowania chromosomów homologicznych w mejozie u pszenicy. Pszenica jest allopoliploidem mającym dwa lub trzy różne zestawy chromosomów (allotetraploid 28 chromosomów i genom AABB i alloheksaploid 42 chromosomy i genom AABBDD). W mejozie homologiczne chromosomy muszą wykazywać różnicę w stosunku do homeologicznych, które mają taki sam zestaw genów, ale różnią się zawartocią sekwencji powtarzalnych DNA.

Białka warunkujące prawidłową segregację chromatyd

W pracy przedstawiono przegląd najnowszej literatury dotyczącej budowy i roli białek utrzymujących strukturę chromatyd oraz innych białek, których działanie wpływa na proces segregacji chromosomów w mitozie i mejozie. SMC (Structural Maintenance of Chromosomes) to białka o dużej masie cząsteczkowej, mające aktywność ATPazy. Białka te są wysoce konserwatywne wśród Eukaryota i Prokaryota. Białka SMC są wielkimi polipeptydami ze specyficzną organizacją domen: globularnych głów i alfa-helikalnych ramion.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki