ZNAJDŹ ARTYKUŁ

AKTYWNOŚĆ UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO OWADÓW – ROZWOJOWO-ZALEŻNE ZMIANY ORAZ WPŁYW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH

W cyklu życiowym owadów funkcjonowanie układu odpornościowego zmienia się w zależności od stadium rozwojowego. Ciągłe wahania aktywności układu odpornościowego związane są nie tylko z jego dojrzewaniem ale również odmiennym ryzykiem infekcji występującym w różnych fazach rozwoju danego owada. Ponadto na aktywność układu odpornościowego owadów duży wpływ wywierają zmieniające się warunki środowiskowe.

PEPTYDOMIMETYKI – NOWA KLASA BIOINSEKTYCYDÓW

W walce ze szkodliwymi owadami najczęściej stosowane są syntetyczne insektycydy. Klasyczne insektycydy wykazują jednak niską selektywność działania nie tylko w stosunku do szkodliwych owadów, ale także oddziałują toksycznie na gatunki neutralne lub pożyteczne dla działalności człowieka. Dlatego ostatnio prowadzone są intensywne badania nad opracowaniem nowej klasy bioinsektycydów, stanowiących alternatywę dla stosowanych syntetycznych insektycydów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki