ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Wymiar fraktalny w morfologii nowotworów

W niniejszej pracy przedstawiliśmy wybrane aspekty dotychczasowych badań nad możliwością zastosowania w badaniu nowotworów nowej rozwiniętej w ostatnich latach gałęzi nauki – geometrii fraktalnej. Powstało wiele definicji fraktala. Twórca geometrii fraktalnej B. Mandelbrot terminem tym określał figury geometryczne występujące w naturze (różne od figur geometrii euklidesowej). Wyróżnia się dwa rodzaje fraktali – niestochastyczne (nie spotykane w naturze) i stochastyczne występujące powszechnie w przyrodzie.

Połączenia gap i ich udział w apoptozie i kancerogenezie

Połączenia międzykomórkowe typu gap są w organizmach wielokomórkowych niezbędnym elementem utrzymującym homeostatyczną kontrolę wzrostu i różnicowania się komórek. Istnienie takiej drogi przekazywania informacji pomiędzy komórkami pozostającymi w ścisłym kontakcie jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizmu. Upośledzenie komunikacji (utrata połączeń gap) pomiędzy komórkami narusza homeostazę tych komórek. Cechami charakterystycznymi komórek nowotworowych są zaburzenia dotyczące kontroli wzrostu i/lub różnicowania się tych komórek.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki