ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Rola cynku w modulacji procesu apoptozy

Artykuł przedstawia aktualny stan wiedzy dotyczący cynku jako modulatora apoptozy. Ten ważny pierwiastek śladowy w formie dwuwartościowego kationu wykazuje zdolność zarówno jako inhibitor, jak i induktor procesu apoptozy. Udział jonów Zn2+ w regulacji śmierci programowanej nie jest wciąż w pełni poznany. Sugeruje się, że jony Zn2+ mogą oddziaływać w wielu miejscach komórki w kaskadowej sygnalizacji podczas apoptozy. Suplementacja cynku działa jako inhibitor apoptozy, podczas gdy jego usuwanie czy niski poziom indukuje śmierć programowaną w wielu komórkach.

Kaspazy kręgowców; ich rola w przebiegu apoptozy

Apoptoza albo śmierć programowana stanowi fizjologiczny proces odpowiedzialny za prawidłowy rozwój i utrzymanie homeostazy wielokomórkowych organizmów. Proces ten przebiega dzięki sprawnie funkcjonującej maszynerii śmierci, której głównym składnikiem są proteazy cysteinowe - z rodziny kaspaz. Enzymy te występują w komórkach w formie nieczynnej i ulegają aktywacji podczas apoptozy indukowanej różnymi czynnikami.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki