ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Ocena dojrzewania komórek progenitorowych megakariocytów w hodowli in vitro komórek macierzystych hematopoezy

Możliwość izolacji komórek macierzystych i ich hodowli in vitro w kierunku określonych komórek progenitorowych hematopoezy przeszczepianych następnie pacjentom, stwarza szansę nowej generacji terapii komórkowej w leczeniu wielu defektów układu krwiotwórczego, w tym m.in. małopłytkowości. Do chwili obecnej nie opracowano procedury hodowli in vitro, która zapewniałaby uzyskanie wystarczającej dla celów klinicznych liczby prekursorów megakariopoezy. Celem pracy jest opracowanie warunków ekspansji ex vivo komórek progenitorowych megakariocytów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki