ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Kompleks TOB/SAM: kluczowa rola w biogenezie mitochondriów

Białka tworzące strukturę beczułki b występują w błonie zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych oraz w błonie zewnętrznej organelli pochodzenia endosymbiotycznego, tj. mitochondriów i chloroplastów, gdzie mogą pełnić różne funkcje. Mitochondrialne białka o strukturze beczułki b biorą udział w imporcie białka, transporcie metabolitów oraz w regulacji morfologii i dystrybucji mitochondriów. Białka te uznaje się także za istotny element ewolucji mitochondriów.

Kanały aparatu importu białka do mitochondriów

Podstawową rolę w przebiegu importu białka do mitochondriów odgrywają kanały umożliwiające translokację białek przez błony mitochondrialne, jak i ich wbudowywanie w obszar tych błon. W zewnętrznej błonie mitochondrialnej zlokalizowany jest kanał importowy kompleksu TOM (the translocase of the outer membrane) oraz kanał uczestniczący w fałdowaniu białek o strukturze beczułki b kompleksu TOB (the topogenesis of mitochondrial outer membrane ?-barrel proteins). Z kolei w błonie wewnętrznej zlokalizowane są dwa kanały o odrębnej specyficzności substratowej.

Udział kanałów błony zewnętrznej w fizjologii mitochondriów

Kanał jonowy stanowi podstawowe rozwiązanie w wymianie cząsteczek przez zewnętrzną błonę mitochondrialną. Pełni on zasadniczą rolę w transporcie metabolitów jak i imporcie białek. W artykule omówiono podstawowe właściwości kanałów błony zewnętrznej oraz ich udział w fizjologii mitochondriów. Istnienie szeregu czynników regulujących stan funkcjonalny kanałów błony zewnętrznej wskazuje, iż masa cząsteczkowa jest tylko jednym z czynników warunkującym przejście cząsteczki przez tę błonę.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki