ZNAJDŹ ARTYKUŁ

METALOPROTEINAZA 9 (MMP-9) JAKO SZCZEGÓLNY PRZEDSTAWICIEL METALOPROTEINAZ MACIERZY ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEJ: ROLA W NAPŁYWIE I APOPTOZIE NEUTROFILI W TRAKCIE REAKCJI ZAPALNEJ

Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP) to endopeptydazy zależne od jonów Zn2+. Enzymy te mają zdolnoć do degradacji białek budujących błony podstawne oraz macierz zewnątrzkomórkową co umożliwia przebudowę tkanek oraz przemieszczanie się komórek, zarówno w przebiegu procesów fizjologicznych, stanów zapalnych, jak i chorób nowotworowych. Wśród licznych podrodzin MMP wyodrębnia się podrodzinę żelatynaz, do których należy żelatynaza A (MMP-2) i żelatynaza B (MMP-9).

Cyklooksygenazy II. Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne jako ich inhibitory

Odkryta w 1897 roku aspiryna (kwas acetylosalicylowy) była najważniejszym i najpowszechniej stosowanym lekiem przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgoršczkowym w XX wieku. Aspiryna i jej analogi o wspólnej nazwie Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne (NSAIDs) działajš poprzez wspólny mechanizm oparty na zdolności do hamowania enzymów cyklooksygenaz. Cyklooksygenazy istniejš w co najmniej dwóch odmianach: konstytutywnej (COX-1) i indukowanej (COX-2). Aspiryna i pozostałe klasyczne NSAIDs powodujš zahamowanie obu izoform COX.

Cyklooksygenazy I. Rola w odczynie zapalnym

Cyklooksygenazy są enzymami katalizujšcymi przemiany fosfolipidów błony komórkowej, prowadzšce do powstawania prostanoidów obejmujšcych prostagladyny i tromboksany. Prostagladyny kontrolujš różnorodne procesy fizjologiczne, takie jak ochrona przewodu pokarmowego, prawidłowe funkcjonowanie nerek, procesy rozrodcze, i przebieg odczynu zapalnego. Obecnie wiadomo, iż cyklooksygenaza (COX) występuje w co najmniej dwóch izoformach kodowanych przez geny zlokalizowane na różnych chromosomach.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki