ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Nowe modele różnicowania komórek epidermy oparte na białkach transportowanych symplastowo

Plazmodesmy, czyli kanały cytoplazmatyczne, które znajdują się w ścianach komórkowych, zapewniają łączność symplastową pomiędzy protoplastami sąsiadujących ze sobą komórek roślinnych. Liczne badania wykazały, iż plazmodesmy pełnią ważną rolę w procesach rozwoju i różnicowania się komórek. Z kolei przez zmianę liczby bądź średnicy plazmodesm, co wiąże się z regulacją ich przepuszczalności dla określonych substancji, roślina może kontrolować wspomniane procesy.

Rola komunikacji/izolacji symplastowej w różnicowaniu komórek na wybranych przykładach

Organizm roślinny charakteryzuje się szczególną cechą, jaką jest występowanie plazmodesm (PD) między sąsiadującymi ze sobą komórkami. Badania ostatnich lat pokazały, że komunikacja za pośrednictwem plazmodesm lub jej brak odgrywa istotną rolę w regulacji różnicowania komórek roślinnych. Okazało się bowiem, że przez PD przemieszczają się białka oraz RNA (w tym mRNA), a więc cząsteczki mogące wpływać na różnicowanie komórek.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki