ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA KOMÓREK MACIERZYSTYCH W PROCESIE ENDOGENNEJ REGENERACJI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH SCHORZEŃ NACZYNIOWYCH

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) postrzegany jest jako nadrzędny układ w organizmie, który pełni kluczową rolę regulacyjną i decyzyjną na poziomie wieloukładowym i behawioralnym. Rozpowszechnienie schorzeń obejmujących OUN, przy jednoczesnym braku skutecznej terapii, rodzi pytania o możliwość zachowania lub odtworzenia funkcji nerwowych siłami organizmu. Obecność heterogennej populacji komórek macierzystych (KM) i progenitorowych w różnych obszarach siatkówki oka i mózgu jest dobrze udokumentowana.

Indukcja tolerancji immunologicznej w transplantacji unaczynionych narządów allogenicznych

Przeszczepianie organów unaczynionych stało się rutynowym postępowaniem terapeutycznym ratującym życie wielu chorym ze schyłkową niewydolnością narządów. Jednym z głównych celów immunologii transplantacyjnej jest poszukiwanie skutecznych metod indukowania u biorcy specyficznej tolerancji wobec antygenów dawcy. W badaniach w modelach zwierzęcych wykazano, iż indukcja mieszanego chimeryzmu poprzez transfuzję komórek krwiotwórczych szpiku kostnego może stanowić efektywny sposób rozwoju specyficznej tolerancji immunologicznej dla alloprzeszczepu.

Optymalizacja techniki pozyskiwania komórek krwiotwórczych od heparynizowanych dawców narządów (HDN)

Ważnym źródłem organów unaczynionych i tkanek do celów transplantologicznych są heparynizowani dawcy narządów (HDN). Stale rosnąca liczba pobrań narządowych oraz potencjalna łatwość, z jaką można pozyskiwać od HDN komórki szpiku wymogła potrzebę opracowania efektywnej metody pobierania od nich i zabezpieczania KKM, pod kątem ich wykorzystania do celów transplantologicznych. Dotychczas opisywane metody pobierania szpiku kostnego od dawców narządów, którzy nie otrzymywali antykoagulantu przed pozyskaniem szpiku, były czasochłonne, technicznie skomplikowane i co się z tym wiąże drogie.

Rola białek STAT5 w schorzeniach układu krwiotwórczego

Białka STAT (ang. signal transducers and activators of transcription) należą do grupy białek biorących udział w przekazywaniu informacji z powierzchni komórek do jądra oraz w aktywacji transkrypcji genów. Aktywowane są w odpowiedzi na szereg cytokin, czynników wzrostu i hormonów. Do chwili obecnej zidentyfikowano 6 rodzajów białek STAT: STAT1, 2, 3, 4, 5a/5b, 6. Dotychczas ustalono, iż pełnią one ważne funkcje regulacyjne w wielu procesach fizjopatologicznych, począwszy od odpowiedzi układu immunologicznego do regulacji cyklu komórkowego i transformacji nowotworowej komórek.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki