ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA mikroRNA W ROZWOJU SERCA

MikroRNA (miRNA) są klasą jednoniciowych, niekodujących, endogennych, krótkich cząsteczek RNA, które uczestniczą w regulacji ekspresji genów poprzez hamowanie translacji docelowego mRNA. Cząsteczki te, uczestniczą w licznych procesach fizjologicznych w tym w rozwoju serca. Zaburzenia ekspresji miRNA podczas kardiogenezy, mogą prowadzić do występowania wad wrodzonych serca lub upośledzenia czynności serca. Odkrycia mikroRNA i ich ogromnego potencjału regulacyjnego, zwiększają wiedzę na temat rozwoju serca oraz chorób naczyniowo-sercowych.

ROLA SZLAKU SYGNAŁOWEGO SONIC HEDGEHOG W NOWOTWORZENIU: MACIERZYSTE KOMÓRKI NOWOTWOROWE, OPORNOŚĆ WIELOLEKOWA, ANGIOGENEZA

Szlak sygnałowy Sonic Hedgehog (SHH) odgrywa istotną rolę w powstawaniu i rozwoju wielu typów nowotworów. Jego biologiczne znaczenie nie jest do końca poznane. Teoria istnienia nowotworowych komórek macierzystych tłumaczy w jaki sposób morfogen SHH może mieć wpływ na przerzutowanie i samoodnowę komórek nowotworowych. Ponadto, odkryto silny związek między SHH a czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF, który ma zasadnicze znaczenie w waskularyzacji, a tym samym w promowaniu wzrostu guzów nowotworowych i metastazie.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki