ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Chromosomy holokinetyczne u roślin

Artykuł dotyczy chromosomów holokinetycznych (holocentrycznych) roślin. Chromosomy holokinetyczne mają kinetochor dyfuzyjny rozciągający się na całej długości chromatyd. Dzięki takiej strukturze kinetochoru chromosomy holokinetyczne mogą podlegać fuzji (częściowa lub całkowita symploidalność) bądź ulegać fragmentacji (częściowa lub całkowita agmatoploidalność) bez negatywnego wpływu na przebieg mitozy.

Trijodotyronina i jej receptory jądrowe w procesie nowotworzenia

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami uważa się, że gen i jego białkowy produkt mogą brać udział w procesie nowotworzenia, jeśli w tkance guza stwierdza się obecność anomalii chromosomalnych lub/i mutacji dotyczących tego genu, oraz gdy ekspresja i funkcja kodowanego przez ten gen białka ulegają istotnemu zaburzeniu. Wydaje się, iż receptory trijodotyroniny (TR) należą do grupy takich białek. Hipotezę tę wspierają cztery fakty.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki