ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Rola genów homeotycznych w rozwoju gruczołu mlecznego

Gruczoł mleczny w trakcie swojego rozwoju przechodzi przez kilka stadiów, które są regulowane przez hormony, interakcję komórek nabłonka z tkanką łączną oraz przez czynniki pochodzące z substancji międzykomórkowej (extracellular matrix). Molekularne mechanizmy większości tych procesów są mało zbadane. Jedną z grup genów warunkujących interakcję nabłonek-mezenchyma w zarodku są geny homeotyczne należące do rodziny Muscle-Segment Homeobox (Msx). Ekspresja genów Msx zachodzi w miejscach interakcji nabłonek-mezenchyma i jest istotna dla rozwoju kończyn, zębów i łożyska.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki