ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ZASTOSOWANIE NISKOCZĄSTECZKOWYCH MODULATORÓW SZLAKU WNT W LECZENIU NOWOTWORÓW

Podczas karcenogezy dochodzi do zaburzenia równowagi pomiędzy trzema istotnymi procesami komórkowymi: różnicowaniem, proliferacją i apoptozą. Wszystkie trzy przebiegają w ściśle uporządkowany sposób i podlegają regulacji szlakom przekaźnictwa sygnałów w komórce. Jedną z wewnątrzkomórkowych dróg przekazywania sygnałów, która sprzyja karcenogenezie jest zależny od β-kateniny kanoniczny szlak Wnt.

APTAMERY I ICH KONIUGATY JAKO NOWE SPOSOBY DOSTARCZANIA SUBSTANCJI TERAPEUTYCZNYCH DO KOMÓREK NOWOTWOROWYCH

Ulepszenie systemu dostarczania substancji cytotoksycznych oraz poprawa ich indeksu terapeutycznego, to priorytetowe zadania stawiane przed środowiskiem naukowym. Bierne dostarczenie koniugatów lek – nośnik, z wykorzystaniem zjawiska przesiąkania naczyniowego jest skuteczne tylko w przypadku bezpośredniego podania ich do środowiska guza litego. Wysoce wskazane jest natomiast selektywne działanie, zdefiniowane jako swoista aktywność tylko i wyłącznie wobec komórek nowotworowych. Idealnym rozwiązaniem dla przedstawionych powyżej warunków wydają się być aptamery.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki