ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Wykrywanie minimalnej choroby resztkowej w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci

Wykrywanie choroby resztkowej metodą cytometrii przepływowej jest oparte o określenie immunofenotypu komórek białaczkowych w okresie diagnostycznym ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ilościowych i jakościowych ekspresji determinant. Największe znaczenie ma wykrywanie choroby resztkowej w okresie uzyskania pierwszej remisji. Omówiono o również szczegółowo problemy z oceną choroby resztkowej i interpretacją uzyskanych wyników w ostrej białaczce limfoblastycznej z linii limfocytu B i T.

Immunofenotypowa diagnostyka chłoniaków nieziarniczych u dzieci

W pracy przestawiono zasady diagnostyki chłoniaków nieziarniczych u dzieci z propozycją podstawowego zestawu przeciwciał monoklonalnych do oceny immunofenotypu komórek chłoniakowych. Omówiono najczęstsze postacie chłoniaków nieziarniczych u dzieci z uwzględnieniem immunofenotypu i znaczenia ekspresji niektórych determinant dla klasyfikacji tych rozrostów.

IMMUNOFENOTYP KOMÓREK W PRAWIDŁOWEJ HEMATOPOEZIE

Ocena immunofenotypu komórek jest jedną z ważnych metod umożliwiających postawienie właœściwej diagnozy, a także wybór odpowiedniego schematu postępowania w wielu schorzeniach hematoonkologicznych. Poznanie prawidłowego obrazu hematopoezy jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na okreśœlenie odstępstw od normy przy ocenie materiału patologicznego. W pracy przedstawiono schemat zmian ekspresji antygenów na/w komórkach w trakcie procesu krwiotworzenia.

Przeciwciała monoklonalne i poliklonalne i ich zastosowanie w cytometrii przepływowej

Przeciwciała to substancje białkowe zdolne do swoistego wiązania się z antygenem. Przeciwciała poliklonalne to grupa przeciwciał, które rozpoznają różne epitopy tego samego antygenu. Przeciwciała monoklonalne to przeciwciała rozpoznające wyłącznie jeden epitop. Obydwa typy przeciwciał mają zastosowanie diagnostyczne jednak tylko przeciwciała monoklonalne mają zastosowanie w cytometrii przepływowej. Dzięki sprzęganiu przeciwciał z barwnikami fluorescencyjnymi możliwe jest wykrywanie antygenów różnych typów komórek.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki