ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA AKWAPORYNY 2 W NERKOWEJ RESORPCJI WODY U NOWORODKÓW

Resorpcja wody w kanalikach nerkowych zależna od wazopresyny (AVP) odbywa się poprzez wyspecjalizowane kanały wodne akwaporyny 2 (AQP2). AQP2 to transbłonowe białka o tetramerycznej budowie, w której każda podjednostka jest selektywnie przepuszczalna tylko dla cząsteczek wody. U ssaków przy braku stymulacji wazopresyną, akwaporyna zmagazynowana jest w wewnątrzkomórkowych pęcherzykach nabłonka kanalików dystalnych i zbiorczych. AVP oddziałuje za pośrednictwem swoistych receptorów V .

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki