ZNAJDŹ ARTYKUŁ

SYMPLASTOWY TRANSPORT BIAŁEK I RNA U ROŚŒLIN

Symplastowy transport białek i RNA jest wciąż dopiero poznawanym mechanizmem przekazywania informacji między komórkami rośœlin. Transport ten może zachodzić w sposób selektywny bądźŸ też nieselektywny, w obrębie sąsiadujących komórek, tkanek lub całej roœśliny. Proces ten regulowany jest podczas życia roœśliny oraz w odpowiedzi na warunki œśrodowiskowe. Wciąż zwiększa się liczba opisywanych białek i cząsteczek RNA transportowanych między komórkami przez plazmodesmy i w obrębie całej rośœliny za pośœrednictwem floemu. Znane są przykłady transportu mRNA genów KN1 czy CmNCAP1.

Kompleks sygnalny COP9 i jego rola w regulacji stabilności białek eukariotów

Kompleks sygnalny COP9 (CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC 9) określany coraz częściej skrótem CSN (ang. COP9 signalosome) jest wielopodjednostkowym kompleksem jądrowym występującym powszechnie u Eukariotów. Wyniki wielu różnorodnych badań wykazały udział CSN w szerokim spektrum procesów życiowych, takich jak fotomorfogeneza, regulacja cyklu komórkowego czy różnicowanie komórek. Coraz częściej kompleks sygnalny COP9 wiązany jest z kontrolą, zależnej od ubikwityny, degradacji białek.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki