ZNAJDŹ ARTYKUŁ

RÓŻNORODNOŚĆ ŚWIATA TRANSPORTERÓW GLUKOZY

Glukoza jest głównym źródłem energii dla większości komórek. Zwykle wchodzi w skład spożywanego pokarmu i po wchłonięciu w przewodzie pokarmowym razem z krwią jest rozprowadzana po całym organizmie. Do komórek glukoza dostaje się na zasadzie ułatwionego transportu biernego, w którym bierze udział szereg transporterów należących do rodziny białek GLUT (ang. glucose transporters) lub za pomocą transportu aktywnego zależnego od funkcji białek SGLT (ang. sodium-glucose transport proteins). Występowanie białek transportujących glukozę jest zależne od tkanki i jej roli w metabolizmie węglowodanów.

Rola telomerów i telomerazy w progresji nowotworów. Perspektywy diagnostyczne i terapeutyczne.

W relatywnie krótkim okresie zagadnienia dotyczące replikacji chromosomów znalazły się w centrum zainteresowania onkologów. Na końcu każdego chromosomu znajdują się powtarzalne sześcionukleotydowe sekwencje określane jako telomery. W związku z pewnymi ograniczeniami replikacji chromosomów, z każdym podziałem komórki dochodzi do stopniowego skracania się telomerów. Proces ten porównywany bywa do zegara mitotycznego odmierzającego czas życia komórek.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki