ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Rola białek z rodziny Rel/NFkB/IkB w patogenezie nowotworów

Rodzina białek transkrypcyjnych Rel/ NFkB /IkB pełni ważną rolę w regulacji szeregu procesów związanych z odpowiedzią immunologiczną i zapalną oraz w kontroli wzrostu komórek prawidłowych i nowotworowych. W prezentowanej pracy poglądowej przedstawiono budowę białek Rel/NFkB/IkB, mechanizmy ich działania, znaczenie fizjologiczne oraz omówiono ich rolę w patogenezie nowotworów indukowanych retrowirusami i w rozwoju innych ludzkich nowotworów, głównie białaczek i chłoniaków. Przedstawiono też metody przeciwdziałania zaburzeniom aktywności białek tej rodziny prowadzących do nowotworzenia.

Hamowanie potranslacyjnej modyfikacji białek RAS jako nowa metoda terapii nowotworów

Białka RAS odgrywają kluczową rolę w regulacji wzrostu i różnicowania się komórek, biorąc udział w aktywacji łańcucha przekaźników wewnątrzkomórkowych. Mutacje genów Ras, stwierdzane w około 30% nowotworów u ludzi, prowadzą do produkcji białek RAS, przekazują do komórek sygnały niepodlegające regulacji przez zewnątrzkomórkowe cytokiny. Stwierdzenie, że dla funkcjonowania białek RAS niezbędne jest ich połączenie z błoną komórkową, które zależy od reakcji farnezylacji przebiegającej z udziałem transferazy farnezylowej, doprowadziło do zsyntetyzowania związków hamujących ten enzym.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki