ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Wpływ mitotycznej fosforylacji na oddziaływanie białek HMGN z chromatyną oraz ich transport do jądra komórkowego

Białka HMGN (high mobility group N) tworzą rodzinę białek jądrowych, które wiążą się z nukleosomami, kształtują strukturę chromatyny, wzmacniają transkrypcję oraz replikację z matrycy chromatynowej. Dwie cząsteczki białka HMGN wiążą się z nukleosomem niezależnie od sekwencji DNA. Wiązanie to stabilizuje nukleosom jednocześnie nie usztywniając struktur chromatyny wyższego rzędu. Białka HMGN stanowią element architektury chromatyny, wspomagają rozluźnianie włókien chromatynowych obniżając hamujący wpływ histonów na proces transkrypcji.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki