ZNAJDŹ ARTYKUŁ

MAŁE KOMÓRKI MACIERZYSTE PRZYPOMINAJĄCE KOMÓRKI EMBRIONALNE IZOLOWANE Z TKANEK DOROSŁYCH - OBECNY STAN BADAŃ

Najnowsze badania wskazują, że pluripotencjalne komórki macierzyste występują w tkankach dorosłych organizmów. Należą do nich m.in. wyizolowane ze szpiku kostnego i innych narządów tzw. małe embrionalno-podobne komórki macierzyste VSELs (ang. especially Very Small Embryonic-Like Stem cells). Cechą charakterystyczną komórek VSELs jest ekspresja markerów typowych dla pluripotencjalnych komórek epiblastu, które we wczesnych etapach embriogenezy podczas gastrulacji uczestniczą w formowaniu listków zarodkowych i dają początek różnym liniom komórkowym.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki