ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Badanie choroby resztkowej u chorych na szpiczaka mnogiego. Cz. II. Analiza markerów molekularnych

Wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia chorych na MM wiąże się z koniecznością poszukiwania lepszych technik oceny choroby resztkowej (MRD ang minimal residual disease) umożliwiających wczesne rozpoznanie i leczenie nawrotu choroby. Najczęściej stosuje się metody fenotypowania i cytometrii przepływowej oraz różne rodzaje ilościowego i jakościowego PCR. W artykule przedstawiono wady i zalety oraz zastosowanie kliniczne różnych metod badania MRD u chorych na MM.

Badanie choroby resztkowej u chorych na szpiczaka mnogiego. Cz. I. Badanie za pomocą cytometrii przepływowej

Wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia chorych na MM wiąże się z koniecznością poszukiwania lepszych technik oceny choroby resztkowej – MRD (ang minimal residual disease) umożliwiających wczesne rozpoznanie i leczenie nawrotu choroby. Najczęściej stosuje się metody fenotypowania i cytometrii przepływowej oraz różne rodzaje ilościowego i jakościowego PCR. W artykule przedstawiono wady i zalety oraz zastosowanie kliniczne różnych metod badania MRD u chorych na MM.

Wstępna ocena możliwości wykorzystania krwiotwórczych komórek macierzystych pozyskanych z różnych dawców krwi pępowinowej do jednoczesnego przeszczepienia u biorców dorosłych

Podstawową wadą krwi pępowinowej jako źródła komórek do przeszczepienia, jest niewielka liczba komórek, zwykle poniżej 1 miliarda, co umożliwia wykonanie zabiegu jedynie u dzieci poniżej 30 kg, podczas gdy większość biorców ma większą masę ciała. Stąd pomysł jednoczesnego wykorzystania kilku jednostek krwi pępowinowej, które łącznie mają zapewnić dostateczną liczbę komórek do przeszczepienia dorosłemu biorcy. Najważniejsze jest to, że komórki odpornościowe obecne we krwi pępowinowej, jako komórki młode nie powinny być zdolne do wzajemnej reakcji przeciwko sobie.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki