ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ZNACZENIE NOWOTWOROWEJ MACIERZY ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEJ W OPORNOŚCI NA LEKI – CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH SKŁADNIKÓW MACIERZY

Jednym z największych wyzwań onkologii od wielu jest zjawisko lekooporności. Komórki nowotworowe wytwarzają szereg mechanizmów ograniczających skuteczność leczenia, ostatecznie rzutujących na zmniejszenie przeżywalności pacjentów z chorobami nowotworowymi. Większość z tych mechanizmów jest wiązana ze zwiększoną ekspresją białek transbłonowych, które wypompowują z komórki nowotworowej lek. Aktualnie, uwagę badaczy skupia w większym stopniu interakcja pomiędzy komórką nowotworową a jej mikrośrodowiskiem oraz bezpośredni udział macierzy zewnątrzkomórkowej w oporności.

ENDOGLINA – OBIECUJĄCY CEL W TERAPII ANTYNOWOTWOROWEJ?

Choroby nowotworowe są globalnym problemem i jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Mechanizm nowotworzenia jest skomplikowany i ciągle poznawany. Wiadomym jest jednak, że wzrost i rozwój nowotworów zależny jest w dużej mierze od powstawania sieci nowych naczyń krwionośnych w obrębie guza i w jego okolicy, co ma zapewnić komórkom nowotworowym optymalny dostęp do składników odżywczych oraz tlenu. Proces, w którym z naczyń już istniejących powstają nowe nazywany jest angiogenezą i jest on uruchamiany w trakcie nowotworzenia.

OCENA STANU MORFOLOGICZNO-FUNKCJONALNEGO NACZYŃ KRWIONOŚNYCH JAKO KRYTERIUM WYBORU NACZYNIA DO ZABIEGU POMOSTOWANIA AORTALNO-WIEŃCOWEGO

Choroba wieńcowa (ang. Coronary Artery Disease, CAD) jest chorobą niedokrwienną serca i stanowi zespół objawów wywołanych przez niedostateczne zaopatrzenie komórek mięśnia sercowego w tlen oraz substancje odżywcze. U pacjentów z CAD stosuje się ścieżkę postępowania, która jest zazwyczaj kombinacją farmakoterapii oraz leczenia zabiegowego obejmującego przezskórną interwencję wieńcową (ang. Percutaneous Coronary Intervention, PCI), zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego (ang. Coronary Artery Bypass Grafting, CABG) czy rewaskularyzację hybrydową (ang. Hybrid Coronary Revascularization, HCR).

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki