ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Problemy proteomiki klinicznej – trendy, niebezpieczeństwa i problemy

Proteomika kliniczna zajmuje się badaniami na pograniczu chemii, biochemii i medycyny, wykorzystując nowoczesne narzędzia badawcze, jak m.in. techniki mikroekstrakcji i separacji złożonych próbek biologicznych, metody identyfikacji białek za pomocą spektrometrii mas i bioinformatykę. Na współczesną proteomikę składają się zarówno badania podstawowe, jak też badania kliniczne. Pomiędzy tymi dyscyplinami zachodzi ciągła wymiana informacji (translacja), przyczyniając się do stałego postępu wiedzy o określonych schorzeniach.

Katecholaminy w układzie immunologicznym- identyfikacja i funkcja

Od wczesnych lat dziewięćdziesiątych prowadzone są badania wzajemnych zależności pomiędzy układem nerwowym a immunologicznym. Do substancji mogących wpływać na te procesy należą glukokortykosteroidy, peptydy opioidowe, polipeptydy, hormony przysadki i katecholaminy. Katecholaminy powodują inhibicję aktywności limfocytów typu T i B oraz wytwarzają immunologiczną odpowiedź antynowotworową. Udowodnienie w 1994 roku obecności i biosyntezy katecholamin w komórkach układu immunologicznego stało się ważnym krokiem w badaniach związków pomiędzy układem nerwowym a immunologicznym.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki