ZNAJDŹ ARTYKUŁ

KOMÓRKI OPIEKUŃCZE BIAŁACZKOWYCH LIMFOCYTÓW B

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest najczęściej rozpoznawanym typem białaczki u dorosłych. W białaczkowo zmienionych limfocytach B dochodzi do zaburzenia procesu apoptozy. Głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za to zjawisko są sygnały pochodzące z mikrośrodowiska. Najlepiej poznanym elementem mikrośrodowiska w przewlekłej białaczce limfocytowej są komórki opiekuńcze, różnicujące z monocytów CD14+ w obecności limfocytów białaczkowych. Ko-hodowle komórek opiekuńczych z limfocytami białaczkowymi są najlepszym modelem mikrośrodowiska in vitro.

GENETYCZNE I BIOCHEMICZNE ASPEKTY ZMYSŁU WĘCHU

Zmysł węchu umożliwia rozpoznawanie bardzo dużej liczby cząsteczek zapachowych. Neurony czuciowe odbierające bodźce zapachowe znajdują się w nabłonku węchowym. Komórki te na swoich dendrytach posiadają liczne rzęski czuciowe zawierające receptory węchowe, które uczestniczą w odbiorze bodźców węchowych. Receptory węchowe należą do nadrodziny receptorów związanych z białkiem G i są kodowane przez geny należące do dużej wielogenowej rodziny. Geny receptorów węchowych i pseudogeny są rozproszone w genomie, zajmują loci na różnych chromosomach.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki