ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Struktura roślinnych genów mikro RNA oraz potencjalne możliwości regulacji ich ekspresji

Mikro RNA, to krótkie (18–24 nt) cząsteczki kwasu rybonukleinowego pełniące funkcje regulatorowe na poziomie potranskrypcyjnym. Mikro RNA są zaangażowane w regulację kluczowych procesów rozwojowych u organizmów eukariotycznych. W proces dojrzewania cząsteczek mikro RNA u roślin zaangażowanych jest kilka białek: DCL1, HYL1, SERRATE, HEN1, DDL, HASTY. Biogeneza cząsteczek mikro RNA u roślin i zwierząt różni się w szczegółach. Bardzo mało wiadomo na temat sekwencji nukleotydowych prekursorów mikro RNA oraz na temat struktury genów kodujących cząsteczki mikro RNA u roślin.

Nagroda Nobla 2006 za fundamentalne odkrycia w regulacji ekspresji genów u eukariontów

W 2006 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny/fizjologii otrzymali dwaj amerykańscy badacze Andrew Fire i Craig Mello za fundamentalne odkrycia w regulacji ekspresji genów u eukariontów. Dowiedli, że obecność dwuniciowego RNA w komórkach indukuje mechanizm prowadzący do specyficznego wyciszenia aktywności genu. Mechanizm ten nazwali interferencją RNA (RNAi). Dwuniciowy RNA jest w komórce rozcinany na krótkie, efektorowe RNA, zwane siRNA, które doprowadzają do wybiórczej degradacji docelowego mRNA. Proces zachodzi w cytoplazmie.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki