ZNAJDŹ ARTYKUŁ

STRUKTURY CYTOSZKIELETU AKTYNOWEGO FORMOWANE PRZY KRAWĘDZI WIODĄCEJ KOMÓRKI PODCZAS PIERWSZEGO ETAPU MIGRACJI

Ekspansja krawędzi wiodącej stanowi pierwszy etap migracji komórek. Związany jest on z formowaniem zbudowanych z aktyny struktur cytoszkieletu – lamellipodiów oraz filopodiów. Ich reorganizacja, w odpowiedzi na szereg bodŸców zewnątrzkomórkowych, kontrolowana jest m.in. przez białka należące do rodziny WASP (ang. Wiskott-Aldrich syndrome protein), będące efektorami GTPaz Rho i pośœredniczące w aktywacji kompleksu Arp2/3 (ang. actin-related protein 2-3 complex). Najnowsze badania z zastosowaniem qFSM (ang.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki