ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROŚLINNE GENOMY MITOCHONDRIALNE

Roślinne genomy mitochondrialne, pełniąc analogiczne funkcje we wszystkich organizmach, wykazują w nich wyjątkową różnorodność strukturalną. To cecha wyróżniająca je zarówno na tle genomów mitochondrialnych innych organizmów eukariotycznych jak również wobec struktury plastomów, drugiego z typów genomów organellowych charakterystycznych dla organizmów wyższych. W prezentowanym opracowaniu zebrano i skomentowano dane dotyczące wielkości i organizacji strukturalnej mitDNA, zestawu obecnych w nich genów oraz innych elementów tych genomów.

RETROTRANSPOZONY A PODATNOŚĆ NA CHOROBY NOWOTWOROWE

Retrotranspozony (retroelementy) to klasa endogennych ruchomych elementów genetycznych, powszechnie obecnych w genomach kręgowców. W toku ewolucji wiele z nich utraciło swoją aktywność, a część która nadal ją zachowała odgrywa istotną rolę w organizacji, ewolucji i funkcjonowaniu genomów. W genomie człowieka stanowią znaczącą część i reprezentowane są przez trzy rodziny: LINE (przedstawiciel to elementy L1), SINE (sekwencje Alu) oraz SVA. Wszystkie zaliczane są do kategorii retroelementów pozbawionych zakończeń LTR (ang.

ROŚLINNE PROMOTORY POLIMERAZY RNA II – STRUKTURA I IDENTYFIKACJA

Promotory to krótkie odcinki DNA niezbędne do precyzyjnego kierowania procesem inicjacji transkrypcji, pełniąc rolę sekwencji regulatorowej genów, same nie ulegają transkrypcji. Zazwyczaj zlokalizowane są powyżej sekwencji kodującej genów. Ich strukturę tworzy kombinacja elementów rozpoznawanych przez polimerazę RNA zależną od DNA oraz liczne, współdziałające z nią czynniki transkrypcyjne, które wiążąc się z DNA umożliwiają rozpoczęcie i kontynuację transkrypcji.

AUTONOMICZNE ELEMENTY TYPU LINE W GENOMACH EUKARIOTYCZNYCH

Długie, rozproszone elementy jądrowe (LINE) są klasą ruchomych elementów genetycznych, które stanowią znaczącą frakcję powtarzających się sekwencji większości genomów eukariotycznych. Ze względu na ich zdolność do rozprzestrzeniania się przy pomocy odwrotnej transkryptazy, z wykorzystaniem RNA jako nośnika, zaliczane są do retrotranspozonów. Najliczniejszą grupę autonomicznych retrotranspozonów pozbawionych LTR (non-LTR) tworzą LINE-1 (L1) obecne w genomie ludzkim w którym stanowią ok. 17% sekwencji genomowych. Zdecydowana większość retrotranspozonów L1 to uszkodzone, nieaktywne elementy.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki