ZNAJDŹ ARTYKUŁ

FUZJA PREKURSORÓW OSTEOKLASTÓW ORAZ REGULACJA AKTYWNOŚŒCI OSTEOKLASTÓW DOJRZAŁYCH*

Powstawanie osteoklastów – osteoklastogeneza – jest procesem tworzenia wielojądrowych komórek zdolnych do resorbowania macierzy kostnej podlegającym precyzyjnej regulacji licznymi śœcieżkami sygnałowymi. Fuzja wywodzących się ze szpiku makrofagów, kontrolowana cytokinami oraz ligandami uwalnianymi lub eksponowanymi przez komórki koœciotwórcze – osteoblasty – prowadzi do powstania wielojądrzastych osteoklastów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki