ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Przekaz sygnału od receptorów białek morfogenetycznych kości

Białka morfogenetyczne kości to plejotropowe cytokiny należące do nadrodziny transformującego czynnika wzrostowego typu b. Są one wiązane przez dwa różne typy receptorów o aktywności kinazy serynowo-treoninowej. Wtórnymi przekaźnikami wewnątrzkomórkowego sygnału są białka Smad. Fosforylacja R-Smad prowadzi do utworzenia kompleksu z Co-Smad, który jest transportowany do jądra komórkowego i reguluje transkrypcję wybranych genów. Przekaz sygnału jest modulowany przez różne czynniki biologiczne.

Niektóre inhibitory przekazu sygnału wewnątrzkomórkowego w hamowaniu syntezy cytokin

Odpowiedź ostrej fazy wywołana przez infekcje, wzrost nowotworu czy zranienia powoduje uwolnienie wtórnych mediatorów - cytokin, których rolą jest przywrócenie homeostazy w organizmie. Nadprodukcja cytokin prowadzić może do wielu chorób lub nawet śmierci. Dlatego też stale poszukiwane są związki będące inhibitorami syntezy cytokin.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki