ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
16
Date of issue: 
Badania struktury i dynamiki interfazy błona/woda w czystej błonie dimirystynowo-fosfatydylocholinowej (DMPC) oraz błonie mieszanej DMPC-cholesterol (Chol) prowadzono metodą symulacji dynamiki molekularnej. W rejonie interfazy grupy polarne lipidów i wody tworzą rozległą sieć połączeń. W błonie DMPC połączenia są wynikiem oddziaływań: 1) poprzez cząsteczkę wody, która równocześnie tworzy wiązania wodorowe z dwoma ujemnie naładowanymi atomami tlenu PC (pomosty wodne), łączą one 76% cząsteczek DMPC; 2) między dodatnio naładowaną grupą cholinową i ujemnie naładowanym atomem tlenu PC (pary ładunkowe), łączą one 93% cząsteczek DMPC. W każdej chwili 98% wszystkich cząsteczek DMPC w błonie jest połączonych poprzez pomosty wodne i/lub pary ładunkowe. W obszarze interfazy błony DMPC-Chol, oprócz połączeń PC-PC występują także analogiczne połączenia PC-Chol poprzez 1) pomosty wodne, 2) pary ładunkowe, 3) bezpośrednie wiązania wodorowe. W połączeniach tych bierze udział ok. 98% cząsteczek DMPC oraz 70% cząsteczek Chol. Średnie czasy życia połączeń są rzędu 1 ns lub dłuższe; połączenia te mają charakter dynamiczny i w czasie życia podlegają chwilowym zerwaniom.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki