ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Odkrycie antybiotyków, a następnie ich zastosowanie w zwalczaniu infekcji bakteryjnych, pozwoliło na opanowanie wielu uciążliwych chorób. Jednakże nadużywanie i/lub niewłaściwe stosowanie tych związków doprowadziło do zwiększenia ich stężenia w środowisku i spowodowało powstanie presji selekcyjnej faworyzującej mikroorganizmy antybiotykooporne. Współczesna medycyna boryka się z problemem patogennych szczepów, często wykazujących oporność wielolekową, które wywołują infekcje praktycznie nieuleczalne za pomocą stosowanych terapii. Badania nad opornością wśród bakterii wykazały, że jednym z najważniejszych mechanizmów odpowiedzialnych za to zjawisko jest aktywny transport antybiotyków poza obręb komórki z wykorzystaniem białkowych systemów eksportu związanych z błoną komórkową. Na podstawie badań filogenetycznych wyróżniono pięć grup transporterów zaangażowanych w usuwanie związków przeciwbakteryjnych: SMR (Small Multidrug Resistance), MFS (Major Facilitator Superfamily), RND (Resistance-Nodulation-Cell Division), MATE (Multi- drug And Toxic Compound Extrusion) oraz białka transportowe zawierające kasetę wiążącą ATP (ATP-binding Cassette Superfamily). Obecnie trwają intensywne prace nad poznaniem molekularnych mechanizmów działania tych białkowych transporterów. Wykorzystanie krystalografii rentgenowskiej umożliwiło poznanie struktury niektórych przedstawicieli omawianych białek, powstają również modele transportu substratu. Ponadto trwają poszukiwania nowych związków wykazujących zdolność blokowania eksportu antybiotyków. Zniszczenie bakteryjnej oporności na antybiotyki poprzez hamowanie systemów wyrzutu antybiotyków z komórki wydaje się być obiecującą strategią, która może mieć w przyszłości ogromne zastosowanie kliniczne.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki