ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Roślinne oksydazy NADPH kodowane są przez geny RBOH (ang. Respiratory Burst Oxidase Homolog). Enzymy te katalizują wytwarzanie anionorodnika ponadtlenkowego (O2•-), jednego z przedstawicieli reaktywnych form tlenu (ang. Reactive Oxygen Species, ROS). W komórce O2•- jest szybko dysmutowany do nadtlenku wodoru (H2O2), innego typu ROS. Produkty aktywności oksydaz NADPH są ważnymi cząsteczkami sygnałowymi w komórkach roślinnych, jak również mogą oddziaływać bezpośrednio ze składnikami komórki (np. białkami, polisacharydami) modyfikując ich właściwości i funkcje. Wiadomo, że biorą one udział w regulacji wielu procesów fizjologicznych, w tym m.in.: wzrostu elongacyjnego komórek, ustępowania spoczynku i kiełkowania nasion, itp. Potwierdzono też, że oksydazy NADPH i geny kodujące te białka pełnią istotną funkcję podczas tzw. wybuchu tlenowego mającego miejsce w trakcie odpowiedzi komórek roślinnych na atak patogena (stres biotyczny). Nasza wiedza na temat roli oksydaz NADPH w odpowiedzi na stresy abiotyczne również wzrosła w ostatnich latach. Zwiększająca się liczba przykładów funkcji pełnionych przez oksydazy NADPH w organizmach roślinnych sugeruje, że mogą one służyć, jako istotne centra molekularne uczestniczące w generowaniu i przekazywaniu sygnałów komórkowych za pośrednictwem ROS. Niniejszy artykuł przeglądowy koncentruje się na omówieniu najnowszych naukowych odkryć pozwalających na lepsze zrozumienie mechanizmów działania oraz biologicznych funkcji oksydaz NADPH oraz genów kodujących te enzymy, w różnych procesach zachodzących w roślinach.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki