ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
W ciągu ostatnich lat immunoterapia zyskała opinię nowoczesnej i skutecznej, ukierunkowanej molekularnie metody leczenia nowotworów. Do metod immunoterapii nowotworów zalicza się między innymi stymulację układu odpornościowego do selektywnej odpowiedzi przeciwnowotworowej realizowanej przez komórki linii limfoidalnej. Strategia ta wykorzystywana jest w innowacyjnej terapii CAR T (ang. chimeric antigen receptor T-cell therapy) wykorzystującej limfocyty T do swoistej odpowiedzi odpornościowej skierowanej przeciwko antygenom powierzchniowym komórek nowotworowych. Terapia CAR T polega na genetycznej modyfikacji autologicznych lub allogenicznych limfocytów T, umożliwiającej ekspresję na ich powierzchni chimerycznego antygenu receptora (CAR) – białka specyficznego dla konkretnego antygenu zlokalizowanego na powierzchni komórek nowotworowych. Materiał genetyczny może zostać wprowadzony do limfocytów T z użyciem wektorów wirusowych, transpozonów DNA lub metodą elektroporacji jako przepisany fragment mRNA. Receptory CAR nadają limfocytom T zdolność rozpoznawania nowotworu, a w efekcie aktywują reakcję przeciwnowotworową. Powstałe w ten sposób komórki CAR T działają niezależnie od antygenów zgodności tkankowej MHC. Zmodyfikowane in vitro i namnożone w liczbie setek milionów, limfocyty T są następnie poddawane reinfuzji do organizmu pacjenta, gdzie uczestniczą w swoistej, przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej. W roku 2017 terapia CAR-T została zaakceptowana przez Food and Drug Administration do użytku klinicznego w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej oraz chłoniaków nieziarniczych z dużych komórek B. Od tej pory obserwuje gwałtowny wzrost zainteresowania metodą CAR T. Trwają liczne badania nad zastosowaniem metody nie tylko w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego, ale również guzów litych. Niniejsza praca ma na celu podsumowanie obecnej wiedzy na temat mechanizmów działania technologii CAR T, ze szczególnym uwzględnieniem metod modyfikacji limfocytów T oraz potencjalnego zastosowania terapii w medycynie.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki