ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Stresy środowiskowe takie jak zasolenie, susza, wysoka i niska temperatura, deficyty pierwiastków, czy obecność w glebie metali ciężkich ograniczają wzrost i plony roślin uprawnych. W toku ewolucji, rośliny wykształciły różnorodne przystosowania do tych zmiennych warunków. Jednym z ważniejszych mechanizmów adaptacji roślin do stresów abiotycznych i biotycznych jest kontrola transkrypcji genów. Promotory genów związanych z odpowiedzią roślin na stresy odgrywają w tym procesie zasadniczą rolę. Są to sekwencje bogate w elementy cis-regulatorowe, które stanowią krótkie, kilku nukleotydowe fragmenty DNA, znajdujące się po stronie 5’ od sekwencji kodującej genu. Elementy cis-regulatorowe rozpoznawane są swoiście przez czynniki transkrypcyjne, które należą do białek regulatorowych, odpowiedzialnych za aktywowanie lub wyciszanie docelowego genu. W artykule niniejszym zestawiono najistotniejsze informacje dotyczące budowy i funkcji sekwencji promotorowej genów odpowiedzi roślin na stresy środowiskowe. Przedstawiono przykłady promotorów działających w sposób konstytutywny jak i indukowanych specyficznymi warunkami środowiskowymi. Zaprezentowano także cechy typowe dla czynników transkrypcyjnych oraz charakterystykę głównych rodzin tych białek, zaangażowanych w odpowiedź roślin na stresy.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki