ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Znajomość markerów limfocytów a także poszczególnych subpopulacji limfocytów różnych gatunków zwierząt poszerza znacznie możliwości weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej. Nie wszystkie jednak cząsteczki różnicowania opisane u ludzi znajdują swoje odpowiedniki na komórkach zwierzęcych. Dlatego wydaje się celowym bieżące śledzenie doniesień wyników badań laboratoryjnych uzupełniających listę rozpoznanych antygenów i przeciwciał monoklonalnych produkowanych do ich identyfikacji. Szczególnie starannie są one opisywane u przeżuwaczy, co w związku z częstością pojawiania się nowych chorób oraz trudnościami z wyeliminowaniem wcześniej występujących jest niezmiernie pożądane. Limfocyty przeżuwaczy stanowią liczną (od 45 do 75 %) populację leukocytów. Wspólnym antygenem leukocytarnym jest cząsteczka CD45, jednak u przeżuwaczy nie występuje ona na limfocytach WC1+ oraz na monocytach. Podstawowym markerem limfocytów T przeżuwaczy jest cząsteczka TCR z tym, że komórki TCR-1(g i d)+ stanowią około 60% wszystkich limfocytów. Inne markery limfocytów T to cząsteczki CD1, CD2, CD5 i CD6 oraz CD4, CD8 i WC1. Wskaźnik CD4/CD8 we krwi obwodowej przeżuwaczy wynosi około 1,53, w mleku natomiast 0,85 i podlega wahaniom w przebiegu laktacji. Limfocyty WC1+ (CD4-CD8-TCR gd+) stanowią bardzo liczną (40%) populację limfocytów u młodych zwierząt. Markerami limfocytów B przeżuwaczy są przeciwciała, głównie klasy IgM, obecne na ich powierzchni oraz cząsteczki nie znajdujące odpowiednika homologicznego wśród cząsteczek obecnych na limfocytach ludzkich. Należą do nich WC3 (CD21-like), WC4 (CD19), WC6 (obecne na limfocytach B oraz na komórkach CD2+. Nie występują natomiast na komórkach WC1+ i na tymocytach.) i WC10 (na limfocytach B i na subpulacjach komórek CD2+, nie ma ich na monocytach i granulocytach ani na komórkach WC1). Do markerów aktywacji na limfocytach, zarówno T jak i B należą: IL-2R, który wykazuje ekspresję w wyniku aktywacji limfocytów TCR(ab)+ i cząsteczka CD25, która wykazuje wysoki poziom ekspresji na populacji WC1+ (TCRgd+). Głównymi markerami dojrzewania są cząsteczki CD1, izoformy CD45 oraz receptory dla L-selektyny. Spośród pozostałych komórek limfocytarnych (K, NK i LAK) we krwi obwodowej przeżuwaczy komórki NK bydła są CD4-CD5-CD6-WC1-, natomiast komórki LAK są CD2+CD4-CD8-.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki