ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Do niedawna neutrofile uważane były za komórki pierwszej linii obrony, o prostym, niezróżnicowanym fenotypie, krótkim czasie życia i prostych prozapalnych funkcjach związanych głównie z fagocytozą. Badania przeprowadzone w ostatnich latach zweryfikowały ten pogląd. Dowiedziono istnienia różnych populacji/fenotypów neutrofili, opisano nowe mechanizmy eliminacji patogenów przez te komórki, wykazano zaangażowanie neutrofilii w odpowiedź nabytą, a także wykazano, że czas ich życia jest plastyczny. Obecne opracowanie zostanie poświęcone temu ostatniemu zjawisku poprzez prześledzenie losów neutrofili od ich powstania do śmierci. Szczególnie interesującym wydaje się tocząca się dyskusja naukowa jaka dotyczy określenia czasu przebywania neutrofilii w krążeniu, przed ich usunięciem z krwi. W niniejszym opracowaniu uwzględniono wszystkie założenia badań dotyczących długości życia neutrofili, w tym modele matematyczne, oraz opisano zarzuty i kontrargumenty wszystkich zaangażowanych w polemikę stron. Podjęto także dyskusję nad znaczeniem długości życia neutrofili, w tym konsekwencjami tego faktu dla funkcji obronnych organizmu. Ponadto odniesiono się do najnowszych doniesień dotyczących zaangażowania w funkcje obronne starzejących się neutrofilii, które w warunkach homeostazy zostałyby usunięte z organizmu. W ciągu ostatniej dekady neutrofile były przedmiotem intensywnych badań, które przyniosły przełomowe odkrycia dotyczące tych komórek, stawiając je w nowym świetle w kontekście kompleksowej odpowiedzi immunologicznej, a Autorzy niniejszego opracowania postawili sobie za cel przybliżenie niektórych z nich.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki