ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Paprocie jednakozarodnikowe wytwarzają tylko jeden typ haploidalnych zarodników, jednakże każdy z nich jest potencjalnie obupłciowy i może rozwinąć się w męski lub obojnaczy gametofit. Determinacja płci u tych paproci odbywa się często przy udziale mechanizmów epigenetycznych, w których kluczową rolę spełniają anterydiogeny wydzielane przez obojnacze gametofity i indukujące płeć męską u płciowo niezdeterminowanych osobników. Analizy determinacji płci w gametofitach u Ceratopteris richardii, jednego z modelowych gatunków pozwoliły zaproponować hipotetyczny mechanizm współdziałania przynajmniej ośmiu genów w określaniu rodzaju płci z udziałem endogennego anterydiogenu. Natomiast w gametofitach innego modelowego gatunku paproci, Anemia phyllitidis, płeć męska może być indukowana przez kwas giberelinowy, który imituje działanie naturalnego dla tego gatunku anterydiogenu, kwasu anterydiowego. Kwas giberelinowy wywołuje specyficzne, cytomorfologiczne efekty, które pozwoliły na opracowanie trójstrefowego modelu budowy gametofitu A. phyllitidis. Ostatnie badania wykazały, że determinacja płci u tego gatunku odbywa się przy współudziale etylenu, który wydaje się być mediatorem działania giberelin w tym procesie. Prawdopodobny mechanizm takiej regulacji zaprezentowano w pracy.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki