ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Wzrastające wykorzystanie technik jądrowych w przemyśle, technice czy służbie zdrowia prowadzi do coraz większego zainteresowania nowymi technikami dozymetrycznymi. Można wśród nich wyróżnić metody dozymetrii biologicznej, w których obliczenie dawki promieniowania jonizującego oparte jest o analizy cytogenetyczne. Zalicza się tu m.in. analizę częstości występowania chromosomów dicentrycznych, translokacji chromosomowych, badanie przedwczesnej kondensacji chromatyny (ang. Premature Chromatin Condensation, PCC) czy też ocenę częstości występowania mikrojąder (ang. Cytokinesis Block Micronucleus Assay, CBMN). Metody te różnią się zakresem dawek promieniowania jonizującego w jakich mogą być stosowane. Natomiast ich wspólne cechy to prowadzenie analiz nalimfocytach ludzkiej krwi obwodowej, ocena dawki promieniowania odbywa się na podstawie krzywej wzorcowej opracowywanej przez każde laboratorium, to gwarantuje, reprezentatywność próbek. Metody te są ciągle doskonalone i rozwijane, a także trwają poszukiwania nowych technik analitycznych jak na przykład z wykorzystaniem histonu H2AX.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki