ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Anemie hemolityczne u myszy przypominajš dziedziczne defekty u ludzi. Defekty te umożliwiajš precyzyjne zanalizowanie podstaw molekularnych tych schorzeń. Ponadto, pozwalajš na dokonywanie prób terapii genowej korygujšcej te defekty, na przykład jak w procedurze opisanej przez Doonera i wsp. (Exp. Hematol. 2000; 28: 765-774). Zastosowane techniki dajš nadzieję na wykorzystanie terapii genowej w leczeniu dziedzicznych ludzkich schorzeń, takich jak: anemia sierpowata, talasemia, recesywna sferocytoza i eliptocytoza.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki