ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Dehydratacja komórek jest następstwem występowania w środowisku takich czynników abiotycznych, jak: susza, wysokie zasolenie gleby oraz niska temperatura. W odpowiedzi w roślinie zachodzi szereg zmian na poziomie fizjologicznym oraz molekularnym. Następuje synteza różnego rodzaju związków organicznych, określanych jako substancje kompatybilne, które obniżając potencjał wody zapobiegają jej wypływowi z komórki, a także pełnią funkcje ochronne dla białek i błon. Należą do nich rozpuszczalne cukry, niektóre aminokwasy, kwasy organiczne oraz osmoprotektanty i białka protekcyjne. Dostosowanie metaboliczne do warunków stresu jest również związane ze zmianami w ekspresji wielu genów. Geny te kodują białka enzymatyczne należące do różnych szlaków metabolicznych (desaturazy, glukozylotransferaza, dysmutaza ponadtlenkowa, MAP kinazy), białka hydrofilowe (dehydryny, osmotyny), a także czynniki transkrypcyjne oddziałujące ze specyficznymi sekwencjami regulatorowymi w promotorach genów transkrybowanych podczas stresu. Wyróżnia się cztery główne kaskady regulacji ekspresji genów: dwa szlaki ABA-zależne oraz dwa ABA-niezależne. Podczas suszy aktywowane są obydwa rodzaje, a pod wpływem niskiej temperatury uruchamiana jest tylko kaskada ABA-niezależna.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki