ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Właściwy przebieg procesów związanych z rozrodem jest u ssaków regulowany na poziomie molekularnym i biochemicznym poprzez indukcję szlaków metabolicznych kluczowych dla follikulogenezy i oogenezy. Ponadto w literaturze dostępne są dane odnoszące się do molekularnych podstaw procesów owulacji i zapłodnienia. Mechanizmy odpowiedzialne za prawidłowy rozwój zarodka w stadium przedimplantacyjnym zostały dobrze poznane, nadal jednak mało jest badań odnoszących się do interakcji pomiędzy zarodkiem a komórkami nabłonka jajowodu (OECs). Dlatego też rozwój metod hodowli pierwotnej komórek nabłonka jajowodu (OECs) oraz komórek błony śluzowej macicy jest interesującym zagadnieniem, głównie z uwagi na interakcje pomiędzy matką a rozwijającym się zarodkiem a następnie błoną śluzową macicy a płodem. W artykule przedstawiono dane odnoszące się do molekularnych podstaw owulacji i zapłodnienia, jak i różnicowania się komórek OECs. W przedstawionej publikacji omówiono także zagadnienia odnoszące się do interakcji pomiędzy komórkami OECs i zarodkami poprzedzających zapłodnienie i późniejszy rozwój zarodka. Ponadto, przedstawiono zależne od gatunku różne metody hodowli in vitro komórek OECs.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki