ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
W cyklu rozrodczym samic owadów funkcję jajnika kontrolują neurohormony oraz hormony pochodzenia tkankowego. Hormony peptydowe pochodzenia mózgowego i tkankowego wykazują zróżnicowany mechanizm działania gonadotropowego. W niniejszej pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy odnośnie do funkcji fizjologicznych, jakie pełnią hormony w regulacji rozwoju jajnika, wzrostu i dojrzewania oocytów, biosyntezy białek witelogenin w ciele tłuszczowym, syntezy trypsyny i proteaz serynowych w jelicie podczas cyklu rozrodczego oraz kontroli biosyntezy ekdyzonu w nabłonku folikularnym rozwijającego się pęcherzyka jajnikowego. Peptydy gonadotropowe poza regulacją procesów związanych z rozrodem wykazują gatunkowo- i narządowo-zróżnicowaną aktywność plejotropową, charakteryzującą się oddziaływaniem miotropowym, kardiotropowym, czy hemocytotropowym. W pracy zamieszczono ponadto nowe wyniki z przeprowadzonych badań dokumentujące plejotropowy charakter działania gonadotropowego hormonu peptydowego Neb-kolostatyny w regulacji czynności jajnika samicy chrząszcza Hylobius abietis oraz funkcji hemocytów u chrząszcza Tenebrio molitor.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki