ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
W niniejszej pracy podjęto próbę scharakteryzowania leukocytów krwi obwodowej (LKO) osób stuletnich. Badaniami objęto 39 stulatków (33 kobiety i 6 mężczyzn) zamieszkujących różne regiony Polski (grupa S) oraz 40 zdrowych osób w wieku 20–30 lat (35 kobiet i 5 mężczyzn)(grupa K), u których przeprowadzono ilościową i jakościową analizę LKO w rozmazach. Dodatkowo, w grupie S oceniono związek wielkości komórek z wybranymi parametrami biochemicznymi surowicy (białko C-reaktywne, witamina B12, kwas foliowy, żelazo pozahemogobinowe).Średnia liczba WBC w grupie S była niższa niż w grupie K (p<0,05), podobnie jak bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych (GO) i limfocytów (L)(p<0,05). Przeciwnie bezwzględna liczba monocytów (M) u stulatków była wyższa (p<0,001). W grupie S średnica wszystkich analizowanych rodzajów LKO (GO, L, M) była większa w porównaniu z grupą K (p<0,0001). Nie obserwowano związku wielkości analizowanych krwinek z żadnym z ocenianych parametrów biochemicznych. Podsumowując, u osób stuletnich obserwuje się zmiany ilościowe i jakościowe LKO. Wyjaśnienie ich przyczyny wymaga dalszych badań.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki