ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Kinaza płytek przylegania – FAK (focal adhesion kinase) należy do grupy niereceptorowych białkowych kinaz tyrozynowych. Występuje w cytoplazmie większości komórek, w tym osteoblastów. W momencie jej aktywacji, związanej z oddziaływaniem integryn z białkami macierzy zew-nątrzkomórkowej, inkorporowana jest do płytek przylegania. Obecność kinazy FAK w tychże strukturach jest ściśle związana z funkcją, jaką odgrywa ona w procesach komórkowych, takich jak: adhezja, migracja czy proliferacja. Komórki z niedoborem FAK wykazują znacznie wolniejszy wzrost oraz zmniejszoną ruchliwość. Kinaza uruchamia szereg różnych ścieżek przekazywania sygnału w komórce, prowadzących m.in. do różnicowania komórek. Regulując aktywność kinaz należących do grupy MAPK (kinazy białkowe aktywowane mitogenami), wpływa na dojrzewanie i różnicowanie komórek w kierunku osteoblastów w warunkach in vitro. Stymuluje pośrednio aktywację genów charakterystycznych dla fenotypu prawidłowych osteoblastów: Runx2 i Osterix. Brak genu kodującego kinazę uniemożliwia różnicowanie komórek w kierunku osteoblastycznym. W niniejszej pracy starano się wykazać rolę, jaką pełni kinaza FAK w biologii komórki, ze szczególnym uwzględnieniem osteoblastów.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki