ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Prawidłowa kolejność zdarzeń w przebiegu cyklu komórkowego nadzorowana jest przez skomplikowany mechanizm molekularny, w którym punkty kontrolne pełnią funkcję szlaków transdukcji sygnału uruchamianych zarówno po wykryciu zaburzeń w montażu struktur komórkowych, jak i w prawidłowym przebiegu kolejnych etapów interfazy i mitozy. System tych punktów we właściwym czasie włącza i wyłącza kluczowe enzymy sterujące cyklem komórkowym, a wszelkie sygnały o zakłóceniach czynności lub strukturalnych uszkodzeniach zamienia w reakcje blokujące syntezę DNA lub hamujące inicjację podziału komórki. Ten właśnie fakt jest powodem zdominowania eksperymentalnych prac nad mechanizmami kontrolującymi przebieg cyklu komórkowego przez biologię związaną z medycyną. Szlaki sygnałowe i ich wzajemne połączenia tworzą sieć przenoszącą informacje ze środowiska zewnętrznego, do wnętrza komórki wzbudzając odpowiedź na poziomie biochemicznym lub fizjologicznym. W artykule przedstawiono najnowsze hipotezy opisujące zasady funkcjonowania: (1) systemu sygnałowego aktywacji mitozy, w którym pośredniczy fosfataza Cdc25 oraz (2) punktów kontrolnych cyklu komórkowego. Sugerują one, że inicjacja mitozy jest procesem wykazującym cechy układu bistabilnego, podczas gdy punkty kontrolne funkcjonują, prawdopodobnie, dzięki mechanizmom pozytywnym i podwójnie-negatywnym pętli sprzężeń zwrotnych, a także systemowi zależności typu substrat-produkt.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki