ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Izolacja rzadkich krążących komórek nowotworowych (CTC) z krwi pacjentów chorych na raka cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem badaczy klinicystów. CTC to komórki, które odczepiły się od guza pierwotnego, przeniknęły do krwiobiegu i krążą w bardzo małych ilościach, z częstością jednej CTC na 106-107 jednojądrzastych komórek krwi obwodowej (PBMC). Detekcja CTC we krwi pacjentów chorych na raka może bezpośrednio umożliwiać diagnozę, a także mieć wartość prognostyczną w stosunku do stosowanej terapii. Monitorowanie liczby CTC przed, w trakcie i po leczeniu może stanowić niezależny czynnik wskazujący na skuteczność terapii. W ciągu ostatnich lat opracowano wiele metod izolacji i detekcji CTC. Wiele z nich wykorzystuje właściwości fizykochemiczne komórek (izolacja na podstawie wielkości, gęstości), specyficzne właściwości antygenowe (techniki cytometryczne, immunomagnetyczne, fluidyczne). Najnowsze technologie wykorzystują analizę ekspresji genów (RT-PCR) oraz izolację CTC in vivo. Pomimo tak wielu dostępnych metod detekcji CTC nadal występują duże różnice dotyczące ich czułości i specyficzności. Dlatego też niezbędne jest opracowanie wysoce wydajnej i czułej metody, która połączy skuteczność analizy morfologicznej i molekularnej. Niniejsza praca stanowi przegląd metod izolacji i identyfikacji CTC oraz wskazuje ich wysoką wartość kliniczną.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki