ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Nowotworowe komórki macierzyste (CSCs) definiuje się jako frakcję komórek nowotworowych posiadającą zdolność klonogenną, wyrażających czynniki transkrypcyjne macierzystości takie jak Nanog, Nestin, Oct4 i Pax2. Nowotworowe komórki macierzyste, po raz pierwszy zidentyfikowane w białaczce, opisano w ostatnich latach także w raku nerki (RCC). Komórki te potrafią formować sfery, in vitro różnicować się w komórki endotelialne i epitelialne, a co najważniejsze indukują guzy w myszach SCID. Techniki izolacji i badania CSCs wykorzystują właściwości specyficzne tych komórek, aby wydzielić je z masy guza nowotworowego lub hodowli komórkowej. Dziś znane są metody izolacji RCC CSCs oparte na powinowactwie do antygenu powierzchniowego CD105 (endoglina). Podobnie komórki CD133+ w RCC są najprawdopodobniej populacją komórek CSC, a także komórki CXCR4. Podobnie do izolacji CSC wykorzystywana jest ocena ekspresji markerów wewnątrzkomórkowych w tym białka ALDH1, DNAJB8 oraz PIK3R1. Opisane metody izolacji pozwalają uzyskać komórki CSC z hodowli pierwotnych i ustabilizowanych linii komórkowych, a także hodowli komórek po izolacji z ksenograftów i w obecności leków. Dodatkową metodą izolacji CSC jest izolacja komórek tzw. populacji bocznej (SP) z wykorzystaniem barwnika Hoechst 33342 lub rodaminy (Rh123). Komórki o fenotypie SP wykazują ponadto wysoką aktywność enzymu ALDH1. Fenotyp macierzystości może być także indukowany poprzez manipulowanie składem pożywki do hodowli komórek. Podobnie stosowanie hodowli sfer komórkowych 3D pozwala na uzyskanie warunków jeszcze bardziej zbliżonych do in vivo i wzrostu CSC. Analogiczne właściwości ma hodowla komórkowa 2D przy obniżonym stężeniu czynników wzrostu. Odkrycie charakterystyki komórek o cechach macierzystości oraz metody ich pozyskiwania z linii komórkowych unikatową metodą badawczą jest zaledwie wstępem do dalszych badań. Ogromne zróżnicowanie markerów i metod izolacji RCC-CSC przyczynia się do trudności w określeniu optymalnej metody izolacji i wymaga dalszej optymalizacji.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki